2020
23/07

Commissie voor m.e.r publiceert toetsingsadvies MER Feyenoord City

Naar aanleiding van het voorlopig toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r (d.d. 25 mei 2020) is door het projectbureau Feyenoord City een Aanvulling op het MER opgesteld. Deze Aanvulling is nu eveneens door de Commissie voor de m.e.r beoordeeld. De beoordeling vindt u hier.

Op de onderwerpen geluidhinder, verkeer en bereikbaarheid, hoogte van het groepsrisico, stroming en erosie, duurzaamheid, monitoring en evaluatie vindt de Commissie dat voldoende informatie aanwezig is om het bestemmingsplan vast te stellen.

De Commissie vraagt nog wel aandacht voor drie aspecten. De Commissie heeft vragen over de aanvaringsrisico’s en dan met name  of de dam bij hoog water ook een leeg containerschip tegenhoudt. Deze beoordeling hiervan vindt plaats bij de vergunningaanvragen. In het bestemmingsplan wordt de regel met betrekking tot de dam aangescherpt. Hiermee wordt geborgd dat het stadion voldoende beschermd is op dit punt.  

Stikstofonderzoek
De Commissie constateert verder een verschil tussen de verkeerscijfers uit de verkeersstudie en de cijfers gehanteerd in de stikstofberekening. Dit is juist. Deel is dit te verklaren door een verschil in berekeningsmethode en deels door kleine foutjes, die helaas in dit rapport zijn geslopen. Het stikstofonderzoek wordt hierop aangepast. Dit zal niet leiden tot een andere conclusie gelet op het feit dat het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000 gebied ver weg ligt van het plangebied.

Oeververbinding
In haar persbericht geeft de commissie aan dat in het MER wordt geconcludeerd dat een brug vanaf De Esch naar Feyenoord City een positief effect kan hebben op het realiseren van een aantrekkelijk woongebied. Dit is onjuist. Deze conclusie staat niet in het MER of de Aanvulling. Wij onderschrijven juist de conclusie dat een oeververbinding op deze locatie een negatief effect heeft op het Waterfrontpark. Dit is ook duidelijk in het Masterplan Feyenoord City terug te lezen. De multimodale bereikbaarheid van het gebied neemt echter fors toe, vandaar dat er overall sprake is van een positief effect.
Zoals bekend is een keuze voor locatie en type oeververbinding niet gemaakt. De impact op deze locatie zal onderdeel zijn van de afwegingen die in het MIRT-traject worden gemaakt.