2020
25/05

Feyenoord City verwerkt aanvullingen Commissie voor de milieueffectrapportage

De Commissie voor de Milieueffectrapportage heeft vandaag haar advies uitgebracht over het milieueffectrapport Feyenoord City . Het advies vraagt om een beperkt aantal aanvullingen op dit omvangrijk MER. De adviezen van de Commissie worden door Feyenoord City overgenomen of zijn al verwerkt. Zo is het  monitoringsplan dat wordt gevraagd al in voorbereiding en zal dit samen met het bestemmingsplan en MER aan de gemeenteraad worden aangeboden.


Uitgebreid en gedetailleerd
De  Commissie geeft in het advies aan dat het MER uitgebreide beschrijvingen van de onderzochte alternatieven bevat en gedetailleerde analyses van de milieugevolgen van Feyenoord City. En dat er sprake is van een uitgebreide en complete lijst van toetsingscriteria, waarbij helder onderscheid is gemaakt tussen milieueffecten en doelbereik. Zo laat het MER zien of de doelen van Feyenoord City, zoals een nieuwe iconisch plek aan het water, de woningbouwopgave en het sociaal verbinden van omliggende wijken, bereikt worden. Op een beperkt aantal onderwerpen vraagt de Commissie het MER aan te vullen. Daarnaast geeft de Commissie adviezen mee voor de verdere besluitvorming over Feyenoord City.

Monitoring en ‘worst case’ effecten
De exacte milieueffecten hangen af van de verdere stedenbouwkundige invulling van het gebied. Daarom adviseert de Commissie om een monitorings- en evaluatieprogramma op te stellen dat komende jaren beoordeelt of de doelen bereikt worden en de gevolgen voor de leefomgeving acceptabel blijven. Dit monitorings- en evaluatieprogramma wordt momenteel opgesteld door de DCMR. De aanvullingen die de Commissie vraagt zijn goed te verwerken. Op het punt van geluid en externe veiligheid zijn enkele verduidelijkingen gevraagd. Voor geluid betreft dit met name technische verduidelijkingen. Voor externe veiligheid betreft het de afmeting en positie van de strekdam, waar de Commissie nog verschillen constateert tussen het MER en de verschillende rapportages. Dit wordt opgelost in een aanvulling op het MER.

De Commissie vraagt verder om ten aanzien van het Mobiliteitsplan te beschrijven welke maatregelen resteren als de ingezette maatregelen onvoldoende effect hebben. Ten aanzien van duurzaamheid vraagt zij de ruimtelijke en milieu-impact voor de realisatie van de energietransitie (Warmte-koude opslag, stadsverwarming en warmtewinning uit de Nieuwe Maas) nader te beschrijven en aan te geven hoe andere duurzaamheidsambities zijn geborgd bij de verdere planuitwerking.

Ten slotte vraagt de Commissie aandacht voor de impact die de derde oeververbinding kan hebben op Feyenoord City en vice versa.

Vervolg
De adviezen van de Commissie voor de Milieueffectrapportage worden verwerkt in een aanvulling op het MER.   Deze zal tegelijk met de zienswijzennota gereed zijn. Het college van B&W zal naar verwachting voor de zomer het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden. Tevens wordt de aanvulling op het MER in de zomer nog voor advies aan de  Commissie voor de milieueffectrapportage voorgelegd.

Voor een makkelijk leesbaas iReport van het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage. klik hier

En bekijk ook onze pagina over het m.e.r.