2019
15/11

Gemeenteraad ontvangt dummies Verantwoordingsrapportage en Investeringsmemorandum

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek Feyenoord City heeft de gemeenteraad van Rotterdam op 11 mei 2017 ingestemd met het, onder voorwaarden, verlenen van ondersteuning aan Feyenoord City. De gemeentelijke ondersteuning bestaat uit een bijdrage in het eigen vermogen van het nieuwe stadion, investeringen in de fysieke infrastructuur ter bevordering van de bereikbaarheid van het gebied en tot slot de aankoop van de grond onder het stadion, waarna deze in erfpacht wordt uitgegeven aan Nieuw Stadion B.V.

Voordat de gemeente haar toegezegde ondersteuning gestand doet, wil zij inzicht hoe aan de door de gemeente gestelde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn verwerkt in de Position Paper Feyenoord City en richten zich op de verschillende aspecten van de ontwikkeling. Om de gemeente in staat te stellen de ontwikkeling te toetsen aan haar voorwaarden heeft Nieuw Stadion aangeboden om een verantwoordingsrapportage en een zogenaamd Investeringsmemorandum te leveren aan de gemeente.

Vandaag zijn dummy-versies van beide documenten toegezonden aan de gemeenteraad van Rotterdam. Er zijn eerst dummy versies gemaakt om de informatiebehoefte van de gemeente en de raad te kunnen betrekken bij het opstellen van de definitieve versies. In deze dummy-versies is een eerste hoofdstukindeling opgenomen en is per onderdeel een korte toelichting opgenomen van de bij definitieve indiening door de gemeenteraad te ontvangen informatie. 

Klik hier voor Wethoudersbrief van Gils over aanbieding dummy investeringsmemorandum en pluspakket Feyenoord City

Klik hier voor Bijlage 1 behorende bij 19bb23619 over Dummy-versie Investeringsmemorandum

Klik hier voor Bijlage 2 behorende bij 19bb23619 over Dummy Investeringsmemorandum versie Definitief

Klik hier voor Bijlage 3 behorende bij 19bb23619 over Dummy Verantwoordingsrapportage Feyenoord City