2020
20/02

Het college stemt in met ter inzage leggen van ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City

Op 18 februari jl. heeft het college ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER) voor Feyenoord City. De terinzagelegging duurt zes weken en start op 28 februari 2020. Dit is in overeenstemming met de recent vastgestelde planning voor Feyenoord City. Dit wordt gecombineerd met de terinzagelegging van het door de raad vastgestelde ontwerpbesluit voor de wegonttrekking van de Korte Stadionweg, de ontwerp omgevingsvergunning langsdam/permanente landaanwinning en tijdelijke omgevingsvergunning landaanwinning ten behoeve van het nieuwe Feyenoord stadion en het ontwerp besluit op grond van de Waterwet. Ook heeft het college besluiten genomen over het aanvaardbaar achten van het groepsrisico voor de externe veiligheid en het geluidsbeleid voor voetbalstadions in Rotterdam. Als laatste heeft het college besloten de minister te verzoeken de Chw (Crisis- en herstelwet) -status uit te breiden en te laten gelden voor het gehele (aangepaste) plangebied Feyenoord City.

Het bestemmingsplan is een volgende belangrijke stap op weg naar Feyenoord City. Het bestemmingsplan kent een uitgebreide onderbouwing met milieuonderzoeken naar bijvoorbeeld verkeer, geluid, externe veiligheid, een veiligheidseffectrapportage en onderzoeken naar de haalbaarheid van de commerciële functies. Het college zal rond de zomer bepalen hoe met ingediende zienswijzen om te gaan, zodat de gemeenteraad na de zomer het bestemmingsplan kan vaststellen. 

Klik hier voor de collegebrief

Klik hier voor de aankondiging van informatiebijeenkomsten