2019
21/02

Nieuw Feyenoord-stadion weer stap dichterbij

Business Case 2.0 in lijn met nieuwste inzichten

Feyenoord Rotterdam N.V. en Stadion Feijenoord N.V. hebben een aangepaste Business Case voor het nieuwe Feyenoord-stadion gepresenteerd. In deze ‘Business Case 2.0’ zijn de laatste inzichten verwerkt op basis van onder andere het recente haalbaarheidsonderzoek van onafhankelijk stadionspecialist International Stadia Group (ISG) en enquêtes onder 27.000 seizoenkaarthouders, zakelijke bezoekers en potentiële zakelijke klanten. Het Rotterdamse college van B en W stuurde het document donderdag 21 februari 2019 aan de gemeenteraad.

Exploitatie-opbrengsten naar beneden bijgesteld
Hoewel ISG de eerste haalbaarheidsstudie al als ‘haalbaar en weloverwogen’ beoordeelde, is de nieuwe versie verder aangescherpt en in lijn gebracht met de aanbevelingen van ISG. De verwachte totale exploitatie-opbrengsten uit het nieuwe stadion zijn naar beneden bijgesteld.

Hogere vaste performance fee voor Feyenoord
In de aangepaste Business Case stijgt de jaarlijkse performance fee voor Feyenoord van € 17,5 miljoen naar € 25 miljoen vanaf het eerste jaar in het nieuwe stadion. De fee wordt daarna jaarlijks met 1,5% geïndexeerd.

Opbrengstprognoses voor seizoen 2024-2025
Het overzicht hieronder toont de opbrengstprognoses voor de verschillende exploitatie-onderdelen in het voorbeeldseizoen 2024-2025:De lagere totale exploitatieprognose is de uitkomst van de lagere inschattingen van de gemiddelde besteding van bezoekers van Feyenoord-wedstrijden, horeca-exploitatie, stadion-rondleidingen, minder te verhuren m2 ‘s, het uitgangspunt dat de lidmaatschappen van ‘Het Legioen’ en ‘De Kameraadjes’ onderdeel blijven van de BVO (‘Other income’) en het voorlopig schrappen van de post ‘sightseeing & amusement’ uit de Business Case totdat de geplande attracties voldoende zijn uitontwikkeld.

Hogere opbrengsten uit kaartverkoop en zakelijke klanten
Net als in de eerste versie telt het nieuwe Feyenoord-stadion in de aangepaste Business Case 63.000 plaatsen, waaronder 1184 plaatsen in businessunits en 5386 business seats (was 6250). Bij de inrichting van het seatingplan is het uitgangspunt nog steeds dat voldoende betaalbare plaatsen beschikbaar blijven voor supporters.

Het aantal verkochte seizoenkaarten voor seizoen 2024-2025 wordt ingeschat op 40.000. Met een seizoenkaart kunnen 20 evenementen worden bezocht: 17 competitiewedstrijden, twee vriendschappelijke duels en één KNVB-bekerwedstrijd.

Tegenover een bijstelling van het gemiddelde aantal dagkaarten van 7.000 naar 6.000 staat een grotere vraag naar business seats in het hogere segment, met navenant hogere opbrengsten. De geschatte totale opbrengst uit de kaartverkoop en business seats en units stijgt naar € 61 miljoen.

De horecaruimten op de concourse voor het publiek op wedstrijd- en niet-wedstrijddagen worden uitbesteed.

Stijgende bouwkosten opvangen met slimme aanpassingen
Dreigende budgetoverschrijdingen door snel stijgende bouwkosten zijn met slimme aanpassingen in het ontwerp opgevangen, onder andere door een andere uitvoering van het bewegende dakdeel, herindeling van ruimten en voorzieningen en een optimalisatie van de hoofd-draagconstructie. Deze aanpassingen gaan niet ten koste van de kernuitgangspunten voor het ontwerp en de business case. 

De raming van de totale investeringskosten voor de turn-key oplevering van het nieuwe stadion is nu vastgesteld op € 393.800.000, – (inclusief parkeergarage, nader te detailleren, fit-out en onvoorzien), exclusief BTW (prijspeil einde werk). Tezamen met de financieringskosten tijdens de bouw, past dit weer binnen de beschikbare financiering.

Financiering uit leningen eigen vermogen en aandelen
De investering wordt bekostigd uit leningen, eigen vermogen en het uitgeven van aandelen. € 223,8 miljoen wordt als constructiefinanciering verstrekt door een consortium van gerenommeerde banken onder leiding van Goldman Sachs. Goldman Sachs heeft hiervoor een Highly Confident Letter afgegeven Na oplevering wordt deze constructiefinanciering omgezet in een langjarige financiering (take-out financiering).

Institutionele en particuliere beleggers brengen € 100 miljoen bijeen. De gemeente Rotterdam verstrekt € 40 miljoen, Stadion Feijenoord N.V. € 20 miljoen en (sociale) investeerders en stichtingen € 30 miljoen. Nog eens € 30 miljoen wordt bijeengebracht door aan Feyenoord Rotterdam gelieerde investeerders.

Extern bureau toetst Business Case 2.0 aan Position Paper
Een extern bureau toetst in opdracht van de gemeente tussentijds de aangepaste Business Case aan de Position Paper. Hierin staan de voorwaarden die de gemeente verbindt aan haar medewerking aan het Feyenoord City-project, waarvan het nieuwe stadion een onderdeel is. De uitkomsten van deze tussentijdse toets worden eind februari 2019 verwacht. De definitieve toetsing van de gemeente Rotterdam vindt plaats bij financial commitment.

Nog flink sleutelen aan plannen en ramingen
De komende maanden zal er nog flink worden gesleuteld aan de plannen. Het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt naar een definitief ontwerp, met de gebiedsontwikkelaar worden afspraken gemaakt over de raakvlakken tussen de gebiedsontwikkeling en het stadionplan, er worden verkennende gesprekken gehouden over de exploitatie van de themerooms en met de actuele business case worden de gesprekken met potentiele investeerders vervolgd. Al deze trajecten kunnen nog tot aanpassingen van de uiteindelijke business case leiden. Dat is een forse klus, maar met de actuele business case is daar alle vertrouwen in.

De toelichting op Business Case 2.0 kunt u hier downloaden