2020
15/10

Ontwerpbesluit(en) nieuw stadion ter inzage

Van vrijdag 16 oktober tot en met donderdag 26 november 2020 liggen de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:

  • De ontwerp omgevingsvergunning nieuw stadion
  • De omgevingsvergunning verplaatsing radarpost
  • De watervergunning van het waterschap Hollandse Delta in verband met het stadion/de waterkering/spooroverkapping

Stadionpark
Binnen het gebied Stadionpark, in de gebieden IJsselmonde en Feijenoord, vindt de komende jaren de ontwikkeling Feyenoord City plaats. Een grote gebiedsontwikkeling waarbinnen, onder meer, een stadion aan de Nieuwe Maas wordt gebouwd.

Onder andere het ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City is eerder, van 28 februari tot en met 9 april 2020, ter inzage gelegd. De gemeenteraad neemt hierover op donderdag 17 december aanstaande een besluit.

Inzien besluiten
Alle ontwerpbesluiten zijn in te zien op www.overheid.nl. Zoek dan bij ’Berichten over uw buurt’, onder Van Zandvlietplein 1, 3077 AA Rotterdam.

Zienswijzen
Tijdens de terinzagelegging kan iedereen over de ontwerpbesluiten bij voorkeur schriftelijk gemotiveerde zienswijzen insturen; deze moeten zijn voorzien van: uw naam, adres, woonplaats, handtekening en e-mailadres.

Postadres: 
College van burgemeester en wethouders van Rotterdam
P/a Bouw- en Woningtoezicht o.v.v zienswijze (omgevings)vergunning nieuw stadion 
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Corona en indienen zienswijzen
Vanwege het coronavirus is het nu mogelijk om uw zienswijze elektronisch, dus per e-mail, in te dienen, gedurende de periode van terinzagelegging. Mail uw zienswijze naar stadionpark@rotterdam.nl.

Deze e-mail moet voorzien zijn van uw naam, adres, woonplaats, handtekening en e-mailadres en op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze(n) zich richt(en).