2018
21/12

Stadionplan naar volgende fase

De directies van Feyenoord Rotterdam NV en Stadion Feijenoord gaan de volgende fase in van de voorbereiding van de bouw van het nieuwe stadion. Daarin worden het definitieve ontwerp voor het nieuwe stadion en de financiering verder uitgewerkt en ingevuld. Nieuw Stadion B.V. zal hiervoor de tweede tranche van de brugfinanciering inroepen.

ISG “positief’ over business case
De actualisatie van de business case is afgerond en door International Stadia Group (ISG) op alle aspecten als positief beoordeeld. Bij het opstellen van de geactualiseerde business case is optimaal gebruikgemaakt van eerdere onderzoeksresultaten van ISG en is nogmaals scherp naar alle inkomsten en kosten gekeken. Een van de aanpassingen is dat Nieuw Stadion een deel van de horeca zal outsourcen. Stadion en Feyenoord kunnen zich daardoor op hun kernactiviteiten focussen. Daar hoort ook bij dat de activiteiten en inkomsten van de Kameraadjes en van Het Legioen bij de BVO blijven. Ook is het aantal zakelijke stoelen verlaagd en in lijn gebracht met de vraag zoals die naar voren komt uit het marktonderzoek van ISG.

Binnen budget
Het voorlopig ontwerp is geoptimaliseerd en past – met behoud van alle benodigde functionaliteiten, de sfeer en het iconisch karakter van het ontwerp, binnen het beschikbare bouwbudget. Er is nauwlettend op toegezien dat ontwerp en business case op elkaar aansluiten en dat alle in de business case opgenomen inkomsten met het ontwerp kunnen worden behaald.

Bijdrage aan spelersbudget
Door ten minste € 30 miljoen extra eigen vermogen te verwerven voor de nieuwbouw wordt een vaste vergoeding voor de BVO van ten minste € 25 miljoen per jaar mogelijk gemaakt. Deze vergoeding neemt elk jaar met 1,5% toe.

Feyenoord en Stadion richten nu alle aandacht op de verdere zorgvuldige voorbereidingen van de nieuwbouw, de selectie van een bouwpartner en het verder invullen van de financiering. Inzet daarbij is dat verdere uitwerkingen leiden tot een nog beter resultaat voor Feyenoord.

Volgende mijlpalen
De volgende mijlpalen voor het project zijn de selectie en het contracteren van de bouwer en de afronding van de financiering. De planning is dat dit eind 2019 wordt afgerond. Als dit is gebeurd en deze resultaten passen binnen de uitgangspunten van het stadionplan, kan het definitieve go worden gegeven. De bouw start vervolgens als ook de benodigde vergunningen zijn verleend.

De gemeente heeft in een eerste reactie laten weten blij te zijn dat er belangrijke stappen zijn gezet en is van oordeel dat deze voldoende uitzicht bieden op een business case die binnen de randvoorwaarden van de gemeentelijke position paper blijft. BVO, Stadion en gemeente Rotterdam hebben afgesproken dat de uitwerking in goede afstemming zal plaatsvinden. De toetsing van het integrale stadionplan aan de randvoorwaarden van de position paper door de gemeenteraad vindt eind 2019 plaats.