2020
26/02

Veiligheidsregio positief over maatregelen Feyenoord City

Veiligheid is integraal onderdeel van het Feyenoord City-project. Met alle betrokken partijen is daarom al vroegtijdig een Veiligheidseffectrapportage (VER) opgesteld. Een VER maakt de veiligheidsrisico’s van ruimtelijke plannen en bouwplannen inzichtelijk. Voor het plangebied zijn de nabije ligging van het spoor en het scheepvaartverkeer belangrijke risicofactoren, vooral vanwege het transport van gevaarlijke stoffen. Volgens het college van burgemeester en wethouders is binnen de plannen voor de gebiedsontwikkeling een uitgebreide pakket maatregelen getroffen om de effecten van een eventuele calamiteit te beperken. De Veiligheidsregio heeft hier positief op geadviseerd.

Langsdam beschermt stadion tegen aanvaringen

Zo wordt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan de omgevingsvergunning voor de langsdam in de Nieuwe Maas ter inzage gelegd. Deze gaat het nieuwe stadion en directe omgeving beschermen tegen aanvaringen en vloeistofbranden op het water. Rijkswaterstaat zal vervolgens de grens van de vaarweg aanpassen. Daarmee valt het stadion buiten het zogenoemde plasbrandaandachtsgebied. Dat is een veiligheidszone langs transportroutes voor gevaarlijke stoffen over water, weg en spoor. Binnen zo’n zone gelden strikte voorwaarden voor bebouwing.

Aanvullende maatregelen voor de externe veiligheid zijn onderdeel van de omgevingsvergunning van het nieuwe stadion. Maatregelen voor externe veiligheid zullen ook onderdeel zijn van de omgevingsvergunningen voor de andere bouwplannen binnen Feyenoord City.