2018
27/07

Volop overleg met alle belanghebbenden

Feyenoord, de gemeente Rotterdam en de projectgroep Feyenoord City communiceren veel over alle plannen voor Nederlands eerste sportcity. Dat gebeurt in allerlei overlegvormen en met participatie van alle partijen die een belang bij de ontwikkelingen hebben: supporters, omwonenden, bedrijven en hun belangenverenigingen.

Bij de plannen voor het nieuwe stadion en de totale gebiedsontwikkeling wordt volop gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen van zoveel mogelijk bewoners, bedrijven en supporters.

Meer duidelijkheid over verantwoordelijkheden
De participatie- en overlegstructuur heeft de afgelopen maanden een nieuwe structuur gekregen. Die heeft een aantal voordelen. Zo ontstaat meer duidelijkheid over verantwoordelijkheden tussen gemeente, club en Feyenoord City en kan er dieper en met meer focus op de inhoud worden ingegaan. Deelnemers kunnen binnen hun eigen organisatie duidelijker taken verdelen en hun tijd efficiënter besteden. In grote lijnen ziet de nieuwe overlegstructuur er zo uit:

Voortgangsoverleggen
In terugkerende voortgangsoverleggen geeft Feyenoord City samen met gemeente en Feyenoord informatie over de brede voortgang van het project, en ook over de uitkomsten van de werkgroepen. Deelnemers zijn betrokkenen uit de omliggende wijken en gebieden De Esch, IJsselmonde, Feijenoord, BBV en Kerngroep Oeververbinding en supporters via de FSV de Feijenoorder..

Werkgroepen
Apart opgezette werkgroepen werken specifieke onderwerpen uit en zoeken samen met de omgeving naar oplossingen. Dat gebeurt onder andere in de klankbordgroep mobiliteit, werkgroep herinrichting Veranda, werkgroep MER, werkgroep Masterplan en werkgroep Verkeersregeling, fietsparkeren, wateronderzoeken, licht/schaduw/wind. Gaandeweg het project starten  meerdere werkgroepen op, zoals over parkeren, bereikbaarheid, vuil in de wijk, duurzaamheid, SEP, minimaliseren bouwhinder en onderwerpen die belanghebbenden zelf aandragen.

In de werkgroepen nemen supporters en (vertegenwoordigers van) bedrijven en bewoners in het Feyenoord City-gebied en omliggende wijken deel. Afhankelijk van het onderwerp ligt de coördinatie en organisatie bij of de club of de gemeenten of de projectgroep Feyenoord City. Supporters kunnen zich ook aanmelden voor de werkgroepen die worden georganiseerd. De uitnodigingen volgen dan via FSV de Feijenoorder en de website.

Aparte supporters-informatiebijeenkomsten
Voor wisselende groepen supporters zijn er ook aparte informatiebijeenkomsten. Daarin worden zij bijgepraat en wordt hun input gevraagd over belangrijke thema’s als stadionontwerp, financiering, mobiliteit (contract, proces, parkeren, all in tickets), verkeersregeling, masterplan, MER en invulling omgeving stadion (Stadsboulevard, Strip, Stadionpark). Belangstellende supporters kunnen zich aanmelden op de website.

Bent u supporter en wilt u ook deelnemen aan een supportersbijeenkomst? Schrijf u dan hier: https://www.feyenoord-city.nl/actueel/in-september-en-oktober-weer-nieuwe-supportersbijeenkomsten/

Maatwerk
Waar wenselijk of noodzakelijk wordt met partijen individueel afgestemd op specifieke onderwerpen.

Interessante en nuttige resultaten
Het overleg tussen Feyenoord City, stadion, en gemeente met de belanghebbende partijen heeft al de nodige interessante en nuttige resultaten opgeleverd. Het vele overleg met de Supportersraad, het bestuur van FSV de Feijenoorder en de bezoekersreizen hebben onder meer geleid tot het opnemen van 110 eisen van supporters in het Programma van Eisen (PvE) van het nieuwe stadion.

Veranda-bewoners en -ondernemers hebben een plan uitgewerkt om de Veranda groener en leefbaarder te maken. Eind 2018 zijn de eerste resultaten buiten al zichtbaar. In het lopende participatietraject wordt, naast een MER (Milieu Effect Rapportage), nu ook een BER opgesteld (Bewoners Effect Rapportage). Uniek is ook dat de onderzoeken met de bewoners en bedrijven worden besproken vanaf de onderzoeksopzet tot aan de eerste resultaten en het opnemen van deze resultaten in de officiële procedures als het bestemmingsplan. Samen met de OVS is half 2018 een overleg opgestart om te onderzoeken of bedrijven en Feyenoord de handen ineen kunnen slaan om energieleverantie aan de buurt te organiseren door duurzame maatregelen te treffen. Eind 2018 wordt bekeken of hier een vervolg aan gegeven kan worden.

 Eindverslagen van de overleggen staan op www.feyenoord-city.nl/participatie/