2018
06/02

Hebben de initiatieven Feyenoord XXL en de derde stadsbrug invloed op de plannen van Feyenoord City?

Feyenoord City kent de ideeën van Feyenoord XL en is in gesprek met de initiatiefnemers of en op welke manier zij Feyenoord City kunnen versterken. Voor Feyenoord-City blijft het concept-masterplan uitgangspunt voor de verder planvorming. In het Startdocument hebben we beschreven dat we de mogelijkheden voor meer programma onderzoeken in de mer. Het daarin opgenomen aantal woningen is het maximum en afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken zullen we de afwegingen maken zoals deze in het definitieve Masterplan en daarop gebaseerde Bestemmingsplan terecht zullen komen.  In het concept-Masterplan Feyenoord City is (in overeenstemming met de gebiedsvisie Stadionpark van de gemeente) een ruimte reservering voor de oostelijke oeververbinding opgenomen. Het besluit over de brug is niet aan Feyenoord City, maar is een besluit van de gemeente. Voor dit besluit zullen aparte onderzoeken en aparte procedures doorlopen moeten worden.