2018
27/07

Is het mobiliteitscontract al helemaal uitgewerkt in actieplannen?

In het mobiliteitscontract dat Stadion Feijenoord en de gemeente hebben opgesteld staan per jaar de onderlinge afspraken en verantwoordelijkheden om bezoekers uiteindelijk in 2023 snel en comfortabel naar het nieuwe stadion te krijgen. Dit moet zodanig dat de (verkeers-)overlast in de omringende wijken minimaal is. Het mobiliteitscontract is hier te vinden

Nadere invulling mobiliteitscontract in het actieplan
In het mobiliteitscontract staan de doelen uitgewerkt. Hoe dit exact gebeurd, wordt uiteengezet in een actieplan. Hierin staat voor de komende twee jaren op hoofdlijnen welke acties Feyenoord en de gemeente gaan uitvoeren om de bereikbaarheid en leefbaarheid voor bezoekers en omwonenden te verbeteren. Het actieplan is een ‘levend’ document; het wordt door ervaringen en monitoringsresultaten jaarlijks geactualiseerd. Zien of horen Feyenoord of de gemeente dat iets nodig is of anders moet? Dan nemen zij dat mee in het actieplan.

Nadere invulling actieplan in projecten
Vanuit het actieplan worden de verschillende projecten opgestart. Voor supporters, bewoners en bedrijven is het mogelijk om mee te denken bij de uitvoering van deze projecten. Zij kunnen suggesties, ideeën en verbetervoorstellen aandragen. Feyenoord en de gemeente bekijken per suggestie wat kan worden meegenomen in de uitvoering en wanneer. En wat eventueel niet kan worden meegenomen en waarom dan niet.

Klankbordgroepen met bewoners, bedrijven en supporters
Om zoveel mogelijk betrokkenen mee te kunnen laten denken zijn/worden klankbordgroepen opgericht:

  1. Klankbordgroep mobiliteit omgeving (bewoners/bedrijven omgeving stadion): ongeveer 40 belanghebbenden uit de omliggende wijken praten tweemaandelijks mee over de mobiliteit rondom het nieuwe stadion.
  2. Klankbordgroep supporters: deze klankbordgroep wordt opgezet. Houd onze website in de gaten om je aan te melden!

Waaruit bestaat het mobiliteitscontract? 
Het mobiliteitscontract tussen Stadion Feijenoord en de gemeente bestaat uit: 

  1. Een formeel juridisch deel waarin de wederzijdse afspraken zijn vastgelegd.
  2. Een bijlage met mijlpalen, waarin de stappen staan om bij het einddoel (een goed bereikbaar stadion en een leefbare omgeving) te komen.
  3. Een bijlage over de monitoring. Daarin staat hoe voortgang en resultaten gemeten worden.
  4. Een bijlage met de financiële afspraken tussen gemeente en Feyenoord en hoe beide partijen er op toe kunnen zien dat iedereen zich aan de afspraken houdt.