2018
11/07

Zijn de financieringslasten voor het nieuwe stadion gestegen?

Het totaal te financieren bedrag is toegenomen naar €444 miljoen (was €422 miljoen). Deze toename is toe te schrijven aan de nadere uitwerking en detaillering van de financiering en de bouw- en financieringsplanning. Het bedrag dat benodigd is voor de bouw van het nieuwe Stadion zelf (€365 miljoen) is onveranderd gebleven. In het totaal te financieren bedrag is rekening gehouden met de op dit moment meest waarschijnlijk geachte timing en omvang van de verschillende bouwtermijn-betalingen en de daarmee samenhangende rente en beschikbaarstellings-vergoedingen voor en tijdens de bouw, de vergoedingen aan de preferente aandeelhouders gedurende de bouw, de erfpachtbetalingen aan gemeente Rotterdam vanaf de levering van de grond onder het nieuwe stadion en de afsluitkosten van de financieringen waaronder ook de juridische kosten voor de leningsovereenkomsten. De toename van het totaal te financieren bedrag wordt gedekt vanuit het vreemd vermogen.

De structurering van de financiering is nog steeds onderwerp van overleg met de betrokken investeerders en financiers. Definitieve uitkomsten kunnen derhalve nog afwijken van de stand van dit moment. 

De cijfers genoemd in het onlangs verschenen artikel van Stadion Op Zuid zijn dus niet juist. Op dit moment zijn we druk aan het tekenen, rekenen en toetsen zodat we aan het eind van de zomer weten of de bouw van het nieuwe stadion, en daarmee de totale gebiedsontwikkeling, door kan gaan. Alles voor de club!